Language:

Login

Bitte auswählen: 

E-Finance

E-Business

Menu Menu

Kontakt

Overview

Zentrale
 • Deutsche Leasing AG
  Frölingstraße 15 - 31
  61352 Bad Homburg v. d. Höhe
 • +49 6172 88-00
Angebotsanfragen
 • Ob PKW, Maschinen oder IT - wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches gewerbliches Leasing- oder Finanzierungsangebot.
 • +49 6172 88-3200
 • Mo - Do 8:00 - 18:00 Uhr
  Fr 8:00 - 16:30 Uhr
Services des Geschäftsfeldes Mobility
 • Sie sind bereits Kunde des Geschäftsfeldes Mobility und haben Fragen rund um Ihre Mobilität? Wir stehen Ihnen gerne zur Seite.
 • Unfallschaden: +49 6172-88-2460
 • Fahrzeug: +49 6172-88-2488
 • Vertrag: +49 6172-88-2499

Email

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Reload captcha captcha
Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Recall

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Reload captcha captcha
Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Finance

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Bulgarien-1400-500.JPG

Инструкции за клиенти на дойче лизинг българия ЕАД (ДЛБ)

 1. Авансови плащания - извършват се по справка, изготвена от ДЛБ и включват първоначална вноска, такси и застраховки. Срокът за плащане по договор е до 10 дни от подписването му. За тях се издават фактури и полици след получаване на плащането по сметката на ДЛБ, респ. в сроковете съобразно настъпилото данъчно събитие (падеж/авансово плащане).
 2. Лихви префинансиране - от датата на пълно/частично усвояване по договора за заем или плащане от ДЛБГ към доставчици по договор за лизинг до началната дата, от която започва начисляване на лихва в периодичните вноски по погасителния план (30 дни преди падежа на първата вноска), е дължима лихва префинансиране (разходи за предварително финансиране) в размер на договорната лихва върху всяка отпусната/платена от ДЛБ сума. Лихвите префинансиране са дължими до 10-то число на месеца, в който е издадена фактурата, а периодът за който се отнасят е предходният месец.
 3. Застраховки - сключват се преди доставка на вещите за една година или за целия срок на договора за лизинг/заем. Полиците се изпращат с уведомително писмо на адреса за кореспонденция на клиента, а чрез е-фактура се изпраща сметка за застраховка. Сметките за дължимите годишни вноски по многогодишни полици се изпращат до края на предходния месец, преди падежа на дължимата вноска. Всички полици се сключват с посредничеството на застрахователния брокер – „I&G Insurance Brokers“.
 4. Регистрации в ОДЗ - по договори за лизинг задължение на клиента е да предостави на ДЛБ заявление за идентификация, което се изготвя от местната ОДЗ по местонахождение на лизинговия обект. Клиентът е длъжен да предостави това заявление в оригинал на ДЛБ, заедно с предадените му от доставчика сертификати, така че активите да бъдат регистрирани от ДЛБ в ОДЗ-София в законовия 30-дневен срок. Освен административните санкции, когато регистрацията не е извършена в посочения срок има риск по отношение на застрахователното покритие на актива. В случай на заем заемателят трябва да регистрира придобитите с кредита / заложени обекти в местната ОДЗ в срок до 30 дни от тяхната доставката и да предостави копие от свидетелството за регистрация част 1 на ДЛБ.
 5. Данък ППС (за автомобили) - по договори за лизинг се заплаща ежегодно от ДЛБ. За дължимия данък се издава сметка от ДЛБ към клиента, която се изпраща чрез е-фактура. Допълнително на клиента се изпраща копие от платежно/квитанция по мейл.
 6. Фактуриране на вноски - до 5-то число на текущия месец. Забавяне при издаването или качването на фактурите не е основание за неплащане на вноската, която е дължима на съответния падеж съгласно сключения договор. При заеми и лизинг със „затворен край” (когато е заплатен целия ДДС) се фактурира само лихвата, а главница се плаща по погасителен план, но е посочена в коментар във фактурата за лихва за съответния месец.
 7. Плащания към ДЛБ - моля, посочвайте номер на договора за лизинг/заем, номер на фактурата или номер на сметка, по която плащате.
 8. Ред за закриване на задълженията - хронологично, по реда на възникването им, в поредността определена в договора и ОУ. Основанието, посочено от клиента в платежното не се взима предвид, в случай че има по-стари задължения по договор, застраховки или данъци. Надпреведените суми по един договор могат по избор на ДЛБ да се използват за закриване на задължения и по други договори на клиента сключени с ДЛБ, да се  използват за погасяване на бъдещи задължения или да се върнат обратно по сметка на клиента.
 9. Справки за движения и задължения на клиенти - справки с движения и салда за предходния месец се дават от ДЛБ в е-фактура до 10-то число на текущия месец и могат да се видят от клиента в е-фактура, раздел „пратки”. Между 20-то и 25-то число на месеца се изпращат и СМС-уведомления на посочен в договора телефон на клиента за просрочени суми, за да бъдат погасени задълженията до края на месеца и да не се докладват в ЦКР.
 10. Нови погасителни планове /при плаваща лихва с 3м Euribor/ - актуализацията на лихвения процент според текущия Euribor и преизчисляването на вноските по погасителния план към договора се извършва от ДЛБ на 11-то число на месеците март, юни, септември и декември и се качват в е-фактура в раздел пратки само когато има промяна.
 11. Застрахователни щети - при настъпване на застрахователно събитие, клиентът трябва, във възможно най-кратък срок, да се свърже по телефона със служител от ДЛБ или мениджъра по ликвидация на щети от „I&G Insurance Brokers“ за съдействие за завеждане на щетата към съответната застрахователна компания. Клиентът е длъжен да изпрати до ДЛБ уведомление за настъпилото застрахователно събитие, протокол за заведена щета и последващи документи на следния имейл: insurance@deutsche-leasing.com  ДЛБ издава съгласие за изплащане на частични щети по сметка на клиента, ако такова е поискано от застрахователя.
 12. Остатъчна стойност при лизинг с отворен край (Цена за прехвърляне на обекта) - клиентът има опция да придобие актива, ако е заявил изрично желанието си с писмено искане до ДЛБ поне 3 (три) месеца преди изтичане на срока на договора, и след като е изплатил редовно всички дължими суми по договора заплати цената за прехвърляне, посочена в договора и погасителния план на падежа и едновременно с последната лизингова вноска. Допълнителните изисквания и условия са посочени в договора и ОУ.
 13. Анекси - промени в условията по вече сключени договори се извършват след подадено искане от клиента, одобрение от ДЛБ и подписване на анекс. Таксата се определя в зависимост от промяната, съгласно действащата тарифа на ДЛБ.
 14. Прехвърляне на собственост - с договор за покупко-продажба след изплащане на договора за лизинг с нотариална заверка на подписите, ако активът е регистриран в ПП-КАТ/ОДЗ, а за машини и други нерегистрирани активи, за които действащото законодателство не изисква специална форма,  без нотариална заверка. Вписванията в ЦРОЗ се заличават от ДЛБ.

Важно:

Посочената информация не е изчерпателна, нито изменяща договорни клаузи.  За пълните условия по горните въпроси, се прилагат разпоредбите на съответните договор, приложения, общи условия.
Горните координати за контакти и  служители на ДЛБ са посочени само за улеснение, получаване на текущи необвързващи справки и съдействие по технически въпроси.
На посочените електронни адреси и адресати не могат да се изпращат правно валидни изявления.
Всякакви дължими съобразно договора или предназначени за отношенията свързани с него уведомления, предизвестия, изявления, ще бъдат считани за валидно отправени/получени единствено ако са направени във формата и по начина за извършването им, посочени в договора и ОУ.

Изтегли:

Контакти

Регистрации в Областна дирекция Земеделие:

Служител на ДЛБ Лазар Стоев
тел.: 088 455 35 23
E-Mail: Lazar.Stoev@deutsche-leasing.com
 
отдел Портфолио Мениджмънт:

За застраховки и щети
Радослава Маринова
тел. : 0885 329 557
E-Mail  Radoslava.Marinova@deutsche-leasing.com
 
За анекси, прехвърляния, остатъчни стойности, справки
Стела Колева
тел.: 0884 553  522
E-Mail stela.koleva@deutsche-leasing.com
 
За задължения по договори
Любомир Борисов
тел.: 0884 55 35 77
E-Mail Lubomir.borisov@deutsche-leasing.com
 
Застрахователен брокер I&G Insurance Brokers
за щети
Георги Плачков
тел.: 0885 800 244
E-Mail plachkov@iandgbrokers.com