Language:

Login 

Bitte auswählen: 

E-Finance

E-Business

Menu Menu

Kontakt

Overview

Zentrale
 • Deutsche Leasing AG
  Frölingstraße 15 - 31
  61352 Bad Homburg v. d. Höhe
 • +49 6172 88-00
Angebotsanfragen
 • Ob PKW, Maschinen oder IT - wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches gewerbliches Leasing- oder Finanzierungsangebot.
 • +49 6172 88-3200
 • Mo - Do 8:00 - 18:00 Uhr
  Fr 8:00 - 16:30 Uhr
Services des Geschäftsfeldes Mobility
 • Sie sind bereits Kunde des Geschäftsfeldes Mobility und haben Fragen rund um Ihre Mobilität? Wir stehen Ihnen gerne zur Seite.
 • Unfallschaden: +49 6172-88-2460
 • Fahrzeug: +49 6172-88-2488
 • Vertrag: +49 6172-88-2499

Email

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Reload captcha captcha
Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Recall

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Reload captcha captcha
Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Finance

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Bulgarien-1400-500.JPG

ИНСТРУКЦИИ ЗА КЛИЕНТИ НА ДОЙЧЕ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД (ДЛБ)

 1. Авансови плащания - извършват се по справка, изготвена от ДЛБ и включват първоначална вноска, такси и застраховки. Срокът за плащане по договор е до 10 дни от подписването му. За тях се издават фактури и полици след получаване на плащането по сметката на ДЛБ.
 2. Лихви префинансиране - от датата на усвояване по договора за заем или плащане от ДЛБГ към доставчиците по договор за лизинг до датата на влизане в сила на погасителния план (30 дни преди падежа на първата вноска) е дължима лихва префинансиране в размер на лихвения процент по договора върху финансираната от ДЛБ сума. Лихвите префинансиране са дължими до 10-то число на месеца, в който е издадена фактурата, а периодът за който се отнасят е предходният месец.
 3. Застраховки - сключват се преди доставка на вещите за една година или за целия срок на договора за лизинг/заем. Полиците се изпращат с уведомително писмо на адреса за кореспонденция на клиента, а чрез е-фактура се изпраща сметка за застраховка. Сметките за дължимите годишни вноски по многогодишни полици се изпращат до края на предходния месец, преди падежа на дължимата вноска. Всички полици се сключват с посредничеството на брокера на ДЛБ – „I&G Insurance Brokers“.
 4. Регистрации в ОДЗ - по договори за лизинг задължение на клиента е да предостави на ДЛБ заявление за идентификация, което се изготвя от местното ОДЗ по местонахождение на лизинговия обект. Клиентът е длъжен да предостави това заявление в оригинал на ДЛБ, заедно с предадените му от доставчика сертификати, така че активите да бъдат регистрирани от ДЛБ в ОДЗ-София в законовия 30-дневен срок. Освен административните санкции, когато регистрацията не е извършена в посочения срок има риск по отношение на застрахователното покритие на актива. В случай на кредит заемателят трябва да регистрира обектите в местната ОДЗ в срок до 30 дни от тяхната доставката и да предостави копие от свидетелството за регистрация част 1 на ДЛБ.
 5. Данък МПС (за автомобили) - по договори за лизинг се заплаща ежегодно от ДЛБ. За дължимия данък се издава сметка от ДЛБ към клиента, която се изпраща чрез е-фактура. Допълнително на клиента се изпраща копие от платежно/квитанция по мейл.
 6. Фактуриране на вноски - до 5-то число на текущия месец. Забавяне при издаването или качването на фактурите не е основание за не плащане на вноската, която е дължима на съответния падеж по погасителен план. При заеми и лизинг със „затворен край” (когато е заплатено цялото ДДС) се фактурира само лихвата, а главница се плаща по погасителен план, но е посочена в коментар във фактурата за лихва за съответния месец.
 7. Плащания към ДЛБ - моля, посочвайте номер на договора за лизинг/заем, номер на фактурата или номер на полица, по която плащате.
 8. Ред за закриване на задълженията - хронологично, по реда на възникването им. Основанието, посочено от клиента в платежното не се взима предвид, в случай че има по-стари задължения по фактури, застраховки или данъци. Надпреведените суми по един договор могат да се използват за закриване на задължения и по други договори на клиента сключени с ДЛБ, да се приспаднат от бъдещи задължени или да се върнат обратно по сметка на клиента.
 9. Справки за движения и задължения на клиенти - справки с движения и салда за предходния месец се дават от ДЛБ в е-фактура до 10-то число на текущия месец и могат да се видят от клиента в е-фактура, раздел „пратки”. Между 20-то и 25-то число на месеца се изпращат и СМС-уведомления на посочен в договора телефон на управителя за просрочени суми, за да бъдат погасени задълженията до края на месеца и да не се докладват в ЦКР.
 10. Нови погасителни планове /при плаваща лихва с 3м Euribor/ - коригирането на лихвения процент според текущия Euribor и преизчисляването на погасителния план по договора се извършва от ДЛБ на 11-то число на месеците март, юни, септември и декември и се качват в е-фактура в раздел пратки само когато има промяна.
 11. Застрахователни щети - при настъпване на застрахователно събитие, клиентът трябва, във възможно най-кратък срок, да се свърже по телефона със служител от ДЛБ или мениджъра по ликвидация на щети от „I&G Insurance Brokers“ за съдействие за завеждане на щетата към съответната застрахователна компания. Клиентът е длъжен да изпрати до ДЛБ уведомление за настъпилото застрахователно събитие, протокол за заведена щета и последващи документи на следния имейл: insurance@deutsche-leasing.bg ДЛБ издава съгласие за изплащане на частични щети по сметка на клиента, ако такова е поискано от застрахователя.
 12. Остатъчна стойност при лизинг с отворен край - след изплащане на всички вноски по погасителен план, клиентът има опция да придобие актива, ако заяви изрично желанието си с писмено искане до ДЛБ и заплати цената на опцията за придобиване, посочена в договора и погасителния план на падежа на последната месечна вноска
 13. Анекси - промени в условията по вече сключени договори се извършват след подадено искане от клиента, одобрение от ДЛБ и подписване на анекс. Таксата се определя в зависимост от промяната, съгласно действащата тарифа на ДЛБ.
 14. Прехвърляне на собственост - с договор за покупко-продажба, след изплащане на договор за лизинг, ако активът е регистриран в КАТ/ОДЗ. За машини и други нерегистрирани активи прехвърлянето на собствеността става с изплащане на последната лизингова вноска, без договор. Вписванията в ЦРОЗ се заличават от ДЛБ.

Контакти

Регистрации в Областна дирекция Земеделие:

Служител на ДЛБ Лазар Стоев
тел.: 088 455 35 23
E-Mail: Lazar.Stoev@deutsche-leasing.com
 
отдел Портфолио Мениджмънт:

За застраховки и щети
Радослава Маринова
тел. : 0885 329 557
E-Mail  Radoslava.Marinova@deutsche-leasing.com
 
За анекси, прехвърляния, остатъчни стойности, справки
Стела Колева
тел.: 0884 553  522
E-Mail stela.koleva@deutsche-leasing.com
 
За задължения по договори
Любомир Борисов
тел.: 0884 55 35 77
E-Mail Lubomir.borisov@deutsche-leasing.com
 
Застрахователен брокер I&G Insurance Brokers
за щети
Георги Плачков
тел.: 0885 800 244
E-Mail plachkov@iandgbrokers.com